आन्तरिक, खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना

 

श्री लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसार यस हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को मिति २०७३/८/६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा निम्नानुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै पेश भएका दरखास्तहरु मध्ये अस्वीकृत गरिएका दरखास्त फारम तथा अस्वीकृत हुनाको कारणसहितको विवरण उद्योगको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै उद्योगको वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Read More

कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५५

  Read More

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को नियमावली

  Read More

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को प्रबन्ध–पत्र

  Read More

बिक्री निर्देशीका–२०७०

  Read More

Brouchers of HCIL

  Read More

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि. सँग सम्बन्धित नियमावलीहरु

  Read More

शैक्षिक योग्यता संशोधन सम्बन्धी सूचना

 

(मितिः २०७३/८/१७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित)

Read More

दरखास्त आव्हानको सूचना

 

(मितिः २०७३/८/६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित)

Read More

दरखास्त फारम

  Read More

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

  Read More

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

  Read More

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगको बैंक खाता नम्बरहरु

  Read More