छपाइ कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको फारम तथा रसिदहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Gear Oil-90 आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Gear Oil आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Reciprocating Air Compressors आपूर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगकोे लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Reciprocating Air Compressors आपूर्ति सम्बन्धि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको फारम तथा रसिदहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Revolving Chair आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Revolving Chair आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

G.P.S.Device आपूर्तिको पुनःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको G.P.S.Device खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Komatsu Dumper को Engine मर्मत सम्वन्धि पुन ःदरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको Komatsu Dumper HD-200 को Engine मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम मर्मत कार्य गर्न ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ ।
 

Read More

Grate Bar आपूर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Grate Bar आपूर्ति सम्बन्धि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

First Class Chimney Made Bricks आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Bricks खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Snub Pulley Lagging कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगकोे लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको क्लगद Snub Pulley Lagging कार्य गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Reduction Gear Box आपूर्तिको पुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Reduction Gear Box आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

H. T. Nuts & Bolts आपूर्तिको पुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमका H. T. Nuts & Bolts  खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात)दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।
 

Read More

H.T.Motor Brush holder आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको H.T.Motor Brush holder  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Komatsu Dumper मर्मत सम्वन्धि पुन: दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको Komatsu Dumper HD-200 को Engine मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम मर्मत कार्य गर्न ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ ।
 

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार १५२० के.जी. (८ ड्रम) विशेष प्रकारको ग्रिज खरिद/आपूर्तिको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/७/१४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. ०८/०७४/०७५ अन्तरगत मु.अ.कर वाहेक रु.१२,४०,८००।– अक्षरेपी बाह्र लाख चालिस हजार आठ सय मात्र प्रस्ताव गर्ने सारभुतरुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कीत प्रस्तावक श्री मिसि ट्रेडर्स, हेटौंडा–९ कोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

K-Type MI Thermocouple आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको K-Type MI Thermocouple  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Hydraulic Oil-68 आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Hydraulic Oil-68 आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

 

Read More

H. T. Motor Short Circuit आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको H. T. Motor Short Circuit आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार ७००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल खरिद/आपूर्तिको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/९/१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. ०५आर३/०७४/०७५ अन्तरगत मु.अ.कर वाहेक रु.१२,४३,२०,०००।– अक्षरेपी बारह करोड त्रिचालिस लाख विस मात्र प्रस्ताव गर्ने सारभुतरुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कीत प्रस्तावक श्री प्लेटिनम मार्केटिङ्ग, मेचीनगर–२, झापाकोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Reduction Gear Box आपूर्तिको  पुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Reduction Gear Box आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Drum brake आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको ना १ ञ १३३९ KIA Sportage जिपको लागी तपशिल बमोजिमको Drum Brake आपुर्ति गर्नु पर्ने आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Tyre with tube आपूर्तिको पुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको ना १ ख ५४५ वसमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Tyre with tube आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Rotary Packer Machine जडान सम्वन्धि दक्ष विशेषज्ञ आपुर्ति कार्यको पुन ःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

यस उद्योगको प्याकिंग प्लान्टमा जडान हुन लागेको Rotary Packer Machine को तपशिल बमोजिमको कार्य गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक ब्यक्ति ,पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।
 

Read More

Oil Rotor Starter आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगकोे लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Oil Rotor Strator, 200 Nos आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

H. T. Nuts & Bolts आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमका H. T. Nuts & Bolts खरिद गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Komatsu Dumper को Engine मर्मत सम्वन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  

 

यस उद्योगको Komatsu Dumper HD-200 को Engine मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम मर्मत कार्य गर्न ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ ।
 

Read More

Textile Cloth आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Textile Cloth आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Fiber Tip Pen for Recorder आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमका Fiber Tip Pen for Recorder आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Gun Metal Finished Tube आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगकोे लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Gun Metal Finished Tube आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Stepped Lining Plate CE-135 आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Stepped Lining Plate CE-135 आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

1st Class Chimney Made Bricks आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Brick, 6000 Nos आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Hammer as per Drg. No. HCIL-58 आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Hammer as per Drg. No. HCIL-58, 12 Nos  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकासित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Wire Cage & Venturi आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Wire Cage & Venturi आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Chain Wheel Hub आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशिल बमोजिमको Chain Wheel Hub आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा सूचना प्रकासित मितिले सात (७) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Bearings 3322A आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगकोे लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Bearings 3322A आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आयशको सूचना

 

बोलपत्र सूचना नं. ०९/०७४/०७५ अन्तरगत ओखरे खानीबाट चुनढुङ्गा आपूर्ति गर्ने लगायतका कार्य गर्न उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/७/१५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार मु.अ.कर वाहेक रु.३०,४७,३४,२२२।८० अक्षरेपी तीस करोड सड्चालिस लाख चौंतिस हजार दुई सय बाइस र पैसा असी मात्र प्रस्ताव गर्ने सारभुतरुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कीत प्रस्तावक श्री मोतिदान–बानियाँ जे./भी., हेटौंडा, मकवानपुरकोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

M.S. Shee आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको Mechanical विभागको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको ःM.S. Sheet, 16 Nos आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Gun Metal Finished Tube  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगकोे लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Gun Metal Finished Tube  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Hammer आपूर्तिको पुन ःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Hammer आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Tyre with tube  आपूर्तिको पुन ःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Tyre with tube  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

 Drum brake   आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Drum brake  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Rotary Packer Machine  जडान सम्वन्धि दक्ष विशेषज्ञ आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

 

 यस उद्योगको प्याकिंग प्लान्टमा जडान हुन लागेको Rotary Packer Machine  को तपशिल बमोजिमको कार्य गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक ब्यक्ति, पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।
 

Read More

संशोधनको सूचना

 

बोलपत्र सूचना नं. २३/०७३/०७४ अन्तरगत २ वर्षसम्म कारखाना स्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समय र स्थानबाट कारखाना स्थलसम्म ल्याउने र कारखाना स्थलबाट तोकिएको स्थानसम्म पु¥याउने (स्टाफ पिकअप) कार्यको लागि बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७४÷९÷१६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्दा प्रस्तावकद्वारा प्रस्तावित रकम मु.अ.कर वाहेक रु.१,१४,६१,०००।– हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको हुँदा सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Motor Assem. P. No. 2Y1920 आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको ःMaterial Handling and Secondary Crosser को लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको ःMotor Assem. 1 No. आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकासित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Stepped Lining Plate CE-135  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको Cement Mill को लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Stepped Lining Plate CE-135 आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Chain Wheel Hub आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशिल बमोजिमको Chain Wheel Hub आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा सूचना प्रकासित मितिले सात (७) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Tyre Tube with flap आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Tyre Tube with flap खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Gun Metal Finished Tube आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना  

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Gun Metal Finished Tube खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार २(दुई) थान जीप खरिद/आपूर्तिको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/०३/१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. २७आर–२/०७३/०७४ अन्तरगत सारभुतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावककोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

यस उद्यागको कारखाना स्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समय र स्थानबाट कारखाना स्थलसम्म ल्याउने र कारखाना स्थलबाट तोकिएको स्थानसम्म पुर्याउने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. २३/०७३/०७४ अन्तरगत सारभुतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावककोे प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Stainless Steel Sheet  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Stainless Steel Sheet आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Hammer आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Hammer आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Chemicals & Glass Ware  आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Chemical & Glass Ware आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Chain Wheel Hub आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Chain Wheel Hub खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Drum brake  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Drum brake  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Tyre with tube आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको  Tyre with tube आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Bearing आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Bearing आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Gun Metal Finished tube आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Gun Metal Finished tube  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Mild Steel Welding Electrode आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Mild Steel Welding Electrode आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

LED Streetlight आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको LED Streetlight  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Thyrister Module आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Thyrister Module आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

बोलपत्र फारममा सच्याइएको सूचना

 

बोलपत्र सूचना नं. ०५आर/०७४/०७५ अन्तरग ७००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल आपूर्ति सम्बन्धमा मिति २०७४/०७/१४ तदनुसार 31st October 2017 मा नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको eGP portal www.bolpatra.gov.np, उद्योगको वेवसाइट www.hetaudacement.org.np तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बोलपत्र फारमको Conditions of Contract को शर्त नं. ८ Delivery of Coal शर्त नं. १२.३ Quality analysis  र शर्त नं. १३.१ Price मा देहाय अनुसार सच्चाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार ४००० मे.टन मिनरल जिप्सम खरिद/आपूर्तिको लागि मिति २०७४/६/९ प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना अन्तरगत मु.अ.कर वाहेक रु.२,९१,००,०००।– अक्षरेपी दुई करोड एकानब्बे लाख मात्र प्रस्ताव गर्ने श्री अरविन्द इम्पोरियम प्रा.लि., कृष्णनगर, कपिलवस्तुको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

P.G.Blower Impeller आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको P.G.Blower Impeller  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Gear Oil-90 आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Gear Oil आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Graphite Block  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Graphite Block आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Tyre tube & Flap आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Tyre tube & Flap  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Wheel Disk  मर्मत सम्वन्धि पुनःदरभाउपत्र आव्हानको सूचना  

 

यस उद्योगको 966 D wheel Loader (CAT)  को २ थान Wheel Disk तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम मर्मत गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ ।
 

Read More

Textile Cloth आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Textile Cloth आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Engine Oil आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Engine Oil आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Hydraulic Oil आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Hydraulic Oil आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Stainless Steel Strip आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Stainless Steel Strip  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।
 

Read More

Gouging Electrode आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Gouging Electrode आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Gouging Electrode आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Gouging Electrode आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Carbon brush आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Carbon brush आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

बिभिन्न प्रकारका  विधुतीय सामाग्री आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना   

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको बिभिन्न प्रकारका  विधुतीय सामाग्री खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

वेल्डर आपूर्तिको पुनःशिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य गर्नका लागी वेल्डरको आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ईच्छुक पंजिकृत फर्महरु वाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ । 
 

Read More

Wheel Disk  मर्मत सम्वन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  

 

यस उद्योगको 966 D wheel Loader (CAT) को २ थान Wheel Disk तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम मर्मत गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ ।

Read More

Textile Cloth आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Textile Cloth आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

 Liner plate आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Liner plate आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

वेल्डर आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

        यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य गर्नका लागी वेल्डरको आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ईच्छुक पंजिकृत फर्महरु वाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।  

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार ७००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल (कोइला) खरिद÷आपूर्तिको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/०३/२० को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. ४३/०७३/०७४ अन्तरगत मु.अ.कर वाहेक रु.१०,०१,००,०००।– अक्षरेपी दश करोड एक लाख मात्र प्रस्ताव गर्ने सारभुतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावक श्री मोनालिसा इन्टरनेशनल, बीरगंजकोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

H.T. Nut Bolt आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना   

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको H.T. Nut Bolt खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Mild Steel Welding Electrode आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना   

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Mild Steel Welding Electrode 700 Kgs. खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Motor With Gear Box  आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Motor With Gear Box १ थान खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Carbon Brush आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Carbon Brush 55 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Radiator मर्मत सम्वन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  

 

यस उद्योगको 966 D wheel Loader CAT को २ थान Radiator मर्मत तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
 

Read More

Battery आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा CLG 856 Chinese Loader को लागी आवश्यक तपशिल बमोजिमको द्यबततभचथ आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Round Head CSK Bolt आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Round Head CSK Bolt आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Grader मर्मत सम्वन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  

 

यस उद्योगको Grader No 1 को मर्मत कार्य तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
 

Read More

Motor With Gear Box  आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Motor With Gear Box १ थान खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Grease आपूर्ती कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Grease आपुर्ती गर्न आवश्यक भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Digital Temperature Controller आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना   

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Digital Temperature Controller 20 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको नतिजा

 

 यस उद्योगको लागि श्री लोक सेवा आयोगबाट संचालित आन्तरिक लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको मिति २०७४/४/२८ गते उद्योगको केन्द्रीय कार्यालय, हेटौंडामा लिइएको अन्तर्वार्तामा उपस्थिति उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको प्राताङ्क र अन्तर्वार्ताको प्राताङ्कको आधारमा कायम भएको योग्यताक्रम अनुसार देहायका रोल  नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुलाई बढुवा नियुक्तिको लागि पदपूर्ति समितिको निर्णयानुसार सिफारिस गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
 

Read More

Engine Oil आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Engine Oil आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Grease आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Grease  आपुर्ती गर्न आवश्यक भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Hydraulic Oil आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको Hydraulic Oil आवश्यक भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

कासमु बढुवाको नामावली प्रकाशन

 

 उद्योगबाट मिति २०७३/८/६ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न विद्यमान कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५५ को नियम ४.२ अनुसार २०७३ असार मसान्तसम्म सम्बन्धित पद/तह भन्दा मुनिको पदमा सेवा अवधि पुरा गरेका रितपूर्वक बढुवाको फारम दर्ता गर्ने कर्मचारीहरु मध्ये प्रशासन तथा प्राविधिक सेवा तर्पmका देहाय बमोजिम विज्ञापन नं. ०२/०७३/०७४ देखि १५/०७३/०७४ सम्मका पद/तहहरुमा पदपूर्ति समितिको मिति २०७४/४/१ को निर्णय बमोजिम योग्यताक्रम अनुसार बढुवाको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको नामावली नियम ४.११ र ४.१२ को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Supply and Delivery of Iron Ore Contract (Tender No. 46/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 4000 Metric Ton of Iron Ore at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Motor With Gear Box  आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Motor With Gear Box १ थान खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा

 

   यस उद्योगको लागि श्री लोक सेवा आयोगबाट संचालित आन्तरिक लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएकोले हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को केन्द्रीय कार्यालयमा देहाय अनुसार अन्तर्वार्ता संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

Read More

Industrial Water Pump आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको सामान आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Notice of Standing List for Fiscal Year 2074/075

  Read More

Temperature Transmitter आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Temperature Transmitter 10 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Engine Oil आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Engine Oil आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Lubricant आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Joint group assy आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Joint group assy आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Rubber tyre Coupling आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको  Rubber tyre Coupling  आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

Read More

Grease आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Grease आपूर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ती गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Led Street Light Fitting आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Led Street Light Fitting खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

      यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Transmission Roller Chain आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Transmission Roller Chain खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

संशोधनको सूचना

 

उद्योगबाट मिति २०७४/०२/२४ गते प्रकाशित दरभाउपत्र सूचना नं.१७/०७३/०७४ को दरभाउपत्र आव्हानको सूचनाको दफा ३ मा संशोधन सम्बन्धी सूचना
 

Read More

3-Phase Induction Motor आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Phase Induction Motor 4 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Industrial Water Pump आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Industrial Water Pump आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Tipper मर्मत कार्यको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको ना १ घ ५३० टिपरको  तपशिल वमोजिमको मर्मत तथा सामान वदल्ने कार्य गनुपर्ने हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ईच्छुक पंजिकृत फर्महरु वाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ । 

Read More

I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Lubricant आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Grease आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Grease आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

हेभी इक्युपमेन्ट अप्रेटर (क्रेन) पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडको वि.नं. ४४।०७३-७४, प्राविधिक सेवा, चौथो तह, हेभि इक्युपमेन्ट अप्रेटर (क्रेन)  पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागि मिति २०७४।०२।१० गते हेटौंडामा संचालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा उपस्थित ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको आधारमा वर्णानुक्रम अनुसार तपसील बमोजिमका उम्मेदवारहरुले आवश्यक न्युनत्तम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरेकोले दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि छनौट गर्ने गरी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७४।०२।१० गते निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मिति २०७४।०२।१३ गते दिनको १.०० बजेदेखि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेटौंडामा संचालन हुने भएकोले आफ्नो प्रवेश पत्र सहित लिखित परीक्षामा सहभागी हुन जानकारी समेत गराइन्छ । 

Read More

मेकानिक्स/अप्रेटर/वेल्डर पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडको वि.नं. ४३।०७३-७४, प्राविधिक सेवा, चौथो तह, मेकानिक्स/अप्रेटर/वेल्डर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागि मिति २०७४।०२।०७ देखि ०९ गते सम्म हेटौंडामा संचालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा उपस्थित २५ (पच्चीस) जना उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको आधारमा वर्णानुक्रम अनुसार तपसील बमोजिमका उम्मेदवारहरुले आवश्यक न्युनत्तम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरेकोले दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि छनौट गर्ने गरी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७४।०२।०९ गते निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मिति २०७४।०२।१३ गते दिनको १.०० बजेदेखि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हेटौंडामा संचालन हुने भएकोले आफ्नो प्रवेश पत्र सहित लिखित परीक्षामा सहभागी हुन जानकारी समेत गराइन्छ । 

Read More

Sprocket आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Sprocket आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

सिलिङ्ग पंखा आपूर्ती कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको सिलिङ्ग पंखा आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Lubricant आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

H.T. Motor Short Circuit Ring आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको H.T. Motor Short Circuit Ring २ Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

3-Phase Induction Motor आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Phase Induction Motor 3 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Hydraulic Oil आपूर्ती कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Hydraulic Oil आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Reduction Gear Box आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Reduction Gear Box size U-500 1 Nos / Reduction Gear Box size U-700 1 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

बोलपत्र सूचना नं. ३१/०७३//०७४ अन्तरगत उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार ७००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल (कोइला) खरिद÷आपूर्तिको लागि सारभुतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावक श्री मोनालिसा इन्टरनेशनल, बीरगंजकोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Grease आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Grease आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Lubricant आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Hydraulic Oil आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Hydraulic Oil आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Engine Oil आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Engine Oil आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

 

Read More

सिलिङ्ग पंखा आपूर्ती कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको सिलिङ्ग पंखा आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

H.T. Motor Short Circuit Ring आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको H.T. Motor Short Circuit Ring २ Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Stainless Steel Strip आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Stainless Steel Strip 80 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

अस्वीकृत दरखास्त फारामको विवरण

  Read More

Quality Manual तयार गर्ने बारेको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको Quality Manual तयार गरी लागु गर्नुपर्ने भएकोले सो को लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी खर्चहरु आपूर्तिकर्ताले नै व्यहोर्ने गरी इच्छुक पंजिकृत फर्महरुबाट यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित दक्षको बायोडाटा सहित के–कति रकममा तयार गर्न सकिने हो, मूल्य सहित आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

आन्तरिक, खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना

 

श्री लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसार यस हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को मिति २०७३/८/६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा निम्नानुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै पेश भएका दरखास्तहरु मध्ये अस्वीकृत गरिएका दरखास्त फारम तथा अस्वीकृत हुनाको कारणसहितको विवरण उद्योगको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै उद्योगको वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Read More

I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

वेल्डर आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य गर्नका लागी वेल्डरको आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ईच्छुक पंजिकृत फर्महरु वाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएकोछ । 

Read More

Consultancy Service for Complete Study of D.G. Set & Power Back -up System. कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Consultancy Service for Complete Study of D.G. Set & Power Back -up System. कार्य गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  

Read More

Contact Type Pressure Guage आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Contact Type Pressure Guage खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  

Read More

RTD (Registence Temperature Detector) आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको RTD (Registence Temperature Detector) खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ र  

Read More

3-Phase Induction Motor आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Phase Induction Motor खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

Read More

H.T. Motor Short Circuit Ring आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको H.T. Motor Short Circuit Ring 2 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

सिलिङ्ग पंखा आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको सिलिङ्ग पंखा आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Nut & Round head bolt आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Nut & Round head bolt आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

छपाइ कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको रजिस्टरहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई तपशिल वमोजिमको विद्युतिय सामाग्रीहरु आपूर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

बोलत्रप सूचना नं. ३३/०७३/०७४ मा संशोधनको सूचना

 

बोलपत्र सूचना नं. ३३/०७३/०७४ अन्तरगत उद्योगलाई आवश्यक ह्वील लोडर एक थान खरिद/आपूर्तिको सम्बन्धमा सबैको जानकारी तथा बोलपत्र फारम डाउनलोड हुने गरी उद्योगको वेवसाईट www.hetaudacement.org.np र विद्युतीय प्रस्ताव समेत पेश गर्न सकिने गरी नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको eGP Portal www.bolpatra.gov.np मा अपलोड साथै गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकको भित्री पृष्ठमा एकै पटक मिति २०७३/११/१५ गते प्रकाशित गरिएको । बोलपत्र प्रकृयामा बढी भन्दा बढी प्रस्तावदाता सहभागी होउन भन्ने उद्देश्यले बोलपत्र फारममा देहाय अनुसार संशोधन गर्नुका साथै प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्याद १५ दिन थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धी सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको रजिस्टरहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Ac Arc Welding Transformer आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Ac Arc Welding Transformer आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Reduction Gear Box आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Reduction Gear Box आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

3-Phase Induction Motor आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Phase Induction Motor 4 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Scafolding Pipe & Pipe Clamp आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Scafolding Pipe & Pipe Clamp आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Electronic सामाग्री आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Electronic सामाग्रीहरु आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Quality Manual गर्ने बारेको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

कच्चा पदार्थहरुको नियमित गुणस्तर परीक्षण समय सापेक्ष अत्याधुनिक प्रविधिबाट गर्नको लागि नेपाल सरकारको नीति नियमको परिधिभित्र रहि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको Quality Manual गरी लागु गर्नुपर्ने भएकोले सो को लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी खर्चहरु आपूर्तिकर्ताले नै व्यहोर्ने गरी इच्छुक पंजिकृत फर्महरुबाट यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित दक्षको बायोडाटा सहित के–कति रकममा तयार गर्न सकिने हो, मूल्य सहित आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

H.T. Motor Short Circuit Ring आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको H.T. Motor Short Circuit Ring २ Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Consultancy Service for Complete Study of D.G. Set & Power Back -up System कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Consultancy Service for Complete Study of D.G. Set & Power Back -up System. कार्य गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको विद्युतिय सामाग्री आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Needle Punch Carpet आपूर्ति कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको कार्पेट आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको रजिस्टरहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

वेल्डर आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य गर्नका लागी वेल्डरको आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ईच्छुक पंजिकृत फर्म, (मर्मतकर्ताहरुबाट) निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।  
 

Read More

C.S.K. BOLT आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको C.S.K. BOLT आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Bearings आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Bearings आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Geyser आपूर्तिको पूनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Geyser आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Battery आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Battery आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

टोपो सर्भे कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको ओखरे खानी अन्तरगतको क्षेत्रमा निम्न वमोजिम टोपो शर्भे गर्न  आवश्यक भएकोले डिटेल टोपो शर्भेको अनुभव प्राप्त कन्सलटेन्सी, पंजिकृत फर्म, बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।
 

Read More

Bush & Wear plate आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Bush & Wear plate आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ३ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

Read More

रजिष्टर छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको रजिस्टरहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको फारम तथा रसिदहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ 

Read More

Lubricant आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

ज्यामी आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई क्लिन सटडाउन भएको कारण निम्न कार्यहरु गर्ने गरी जम्मा ६०० जवान अदक्ष कामदार आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ सूचना प्रकाशित मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Supporting Roller आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल बमोजिमको Supporting Roller आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Bearings आपुर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Bearings आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको  शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Transmission Roller Chain आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Transmission Roller Chain आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

HEAT RESISITING GRATE PLATE आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको HEAT RESISITING GRATE PLATE आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु वाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

BUSH आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको BUSH आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु वाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।  

Read More

वेल्डर आपूर्ति सम्वन्धी पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य तपसिलमा लेखिए बमोजिमको शर्त वमोजिम ८ घण्टा कार्य गरे वापत १ दिन गणना हुने गरी प्रति दिन १२ घण्टा सम्म कार्य गर्न ४ जना वेल्डर १० दिन सम्मको लागी आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।  
 

Read More

Stainless Steel, Gouging Electrode & Special Cast iron आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Stainless Steel, Gouging Electrode & Special Cast iron आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Transmission Roller Chain आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Transmission Roller Chain आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Textile Cloth आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Textile Cloth आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Servogem2 of IOCL Grease आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Servogem2 of IOCL Grease खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Battery आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Battery आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Geyser आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Geyser आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Led Street Light Fitting आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Led Street Light Fitting खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Transmission Roller Chain आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Transmission Roller Chain आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Welding Electrode आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Welding Electrode आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र नं. १८/०७३/०७४ अनुसार प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावहरु मध्ये सारभुत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्यांकित प्रस्ताव गर्ने श्री युनाइटेड पोलिस्याक्स प्रा.लि., नारायणगढ, चितवनकोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Slotted Lining Plate आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Slotted Lining Plate आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ३ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

Read More

विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाइ तपशिल वमोजिमको विद्युतिय सामाग्रीहरु आपूर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

छपाइ कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको फारम तथा रसिदहरु गुणस्तरिय कागजमा छपाई गरि आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

3-Phase Induction Motor आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिए बमोजिमको 3-Phase Induction Motor 2 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Needle Punch Carpet आपूर्ति कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको कार्पेट आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

वेल्डर आपूर्ति सम्वन्धी पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य तपसिलमा लेखिए बमोजिमको शर्त वमोजिम ८ घण्टा कार्य गरे वापत १ दिन गणना हुने गरी प्रति दिन १२ घण्टा सम्म कार्य गर्न ४ जना वेल्डर १० दिन सम्मको लागि आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ, ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।  
 

Read More

Transmission Roller Chain आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Transmission Roller Chain आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Gun Metal Finished Tube आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Gun Metal Finished Tube आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु वाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।          

Read More

Programmable Process Indicator आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Programmable Process Indicator २० थान खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Grease आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Grease आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Cross Arm Galvanized for Electric Pole का लागि आवश्यक सामानहरु आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Cross Arm Galvanized for Electric Pole का लागि आवश्यक सामानहरु खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ l    

Read More

Spider Bearing आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

   यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Spider Bearing आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ, सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Plain Glass आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको सिसा आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Analytical Balances आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Analytical Balances आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Needle Punch Carpet आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको कार्पेट आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ ,सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

वेल्डर आपूर्ति सम्वन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको प्लान्ट वर्कशपमा वेल्डिङ सम्वन्धि कार्य तपसिलमा लेखिए बमोजिमको शर्त वमोजिम ८ घण्टा कार्य गरे वापत १ दिन गणना हुने गरी प्रति दिन १२ घण्टा सम्म कार्य गर्न ४ जना वेल्डर १० दिन सम्मको लागी आपुर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा के कति दर रेटमा कार्य गर्न सकिन्छ ,ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।  
 

Read More

Cast Iron Sluice Gate Valve आपूर्तिको पूनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Cast Iron Sluice Gate Valve खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

टेक्सटाइल क्लोथ आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको टेक्सटाइल क्लोथ खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Fan Blade आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Fan Blade आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ ,सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Enamel Cupper Wire आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Enamel Cupper Wire खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Drive Sprocket आपूर्तिको पुनःशिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Drive Sprocket खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Cross Arm Galvanized for Electric Pole का लागी आवश्यक सामानहरु आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Cross Arm Galvanized for Electric Pole sf nfuL cfjZos ;fdfgx? खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

M.S. Seamplate आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको M.S. Seamplate आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपूति गर्न सकिन्छ ,सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Joint Group आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

  यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Joint Group आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुर्ति गर्न सकिन्छ ,सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Automatic Star Delta Starter आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Automatic Star Delta Starter Complete Panel set खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

AIR CONDITIONER आपूर्ति कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको AIR CONDITIONER आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

I-Beam(Steel)&M.S. Seamless Steel Pipe आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको I-Beam(Steel)&M.S.Seamless Steel Pipe आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ, सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Bearings आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको Bearings आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा आपुति गर्न सकिन्छ ,सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Gun Metal Finished Tube आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Gun Metal Finished Tube खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Loader को Radiator मर्मत सम्वन्धि पूनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगको 966D wheel loader को २ थान Radiator मर्मत कार्य तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

Read More

3-Channel Recorder Pen Controller आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Channel Recorder Pen Controller 1 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Lubricant आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ३ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

H.T. Nut & Bolts आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगमा आवश्यक तपशिल वमोजिमको H.T. Nut & Bolts आपुर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ , सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

AIR CONDITIONER आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको AIR CONDITIONER आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Lubricant (Engine Oil) आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant (Engine Oil) आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।  

Read More

K-Type MI Thermo Couple with thermo well आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको K-Type MI Thermo Couple with thermo well खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Drive Sprocket आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Drive Sprocket खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Gun Metal Finished Tube आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Gun Metal Finished Tube खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म ,आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Lubricants आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricants आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Weighing Machine आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Weighing Machine खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म ,आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

M.S.Sheet आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको M.S.Sheet  खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Lubricant आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको Lubricant  आपुर्ती गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले १५ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Spring Plate आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Spring Plate खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म ,आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Cast Iron Sluice Gate Valve आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Cast Iron Sluice Gate Valve खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Motor With Gear Box आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Motor With Gear Box १ थान खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

LED Street Light आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

 यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Led Street Light खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।   

Read More

Loader को Radiator मर्मत सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको 966D wheel loader को २ थान Radiator मर्मत कार्य तपसिलमा लेखिए बमोजिमको कार्य विवरण बमोजिम गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक पंजिकृत फर्म, मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

Read More

Round Head C.S.K Bolt आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Round Head C.S.K Bolt खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

3-Channel Recorder Pen Controller आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Channel Recorder Pen Controller 1 Nos खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /  

Read More

Motor With Gear Box आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Motor With Gear Box खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।   

Read More

३००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल आपूर्तिको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक नन् कुकिङ्ग कोल तत्काल आपूर्ति गराई उद्योग संचालनमा निरन्तरता दिनु पर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधान अन्तरगत रहि देहायको स्पेसिफिकेशन अनुसारको ३००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल खरिद गर्नु पर्ने भएकोले तत्काल आपूर्ति गर्न मौज्दात भएका इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुबाट शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

Gun Metal Finished Tube आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Gun Metal Finished Tube खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगबाट उत्पादित ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको ३१ लाख २० हजार थान बोराहरु उद्योगले तोकेको दिन एवं तालिका बमोजिम ट्रक।टिपर।ट्याक्टर आदीमा छलि मिलाएर लोड गर्ने कार्यको प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावहरु मध्ये सारभुत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्यांकित प्रस्तावक श्री निरीक्षा निर्माण सेवा, हेटौंडा–९ को बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले व्यहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

संसोधनको सूचना

  Read More

Weighing Machine आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Weighing Machine खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

LIFEBUOY साबुन आपूर्ती कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगलाई आवश्यक तपशिल वमोजिमको साबुन आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तकहरुबाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ पत्रको मितिले ७ दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ ।

Read More

Portable Type Digital Manometer आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Portable Type Digital Manometer खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Tyre & Tube आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Tyre & Tube खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना पुनः प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

टेक्सटाइल क्लोथ आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको टेक्सटाइल क्लोथ खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Stainless steel Sheet आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

   यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Stainless steel Sheet खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Motor With Gear Box आपूर्तिको पुन: शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Motor With Gear Box खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना पुन: प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Submersible Water Pump मर्मतको पुन: शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Submersible Water Pump  मर्मत गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म वा मर्मतकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना पुन: प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

3-Channel Recorder Pen Controller आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

 

  यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको 3-Channel Recorder Pen Controller 1 No. खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजीकृत फर्म आपुर्तिकर्ताहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /   

Read More

Round Head C.S.K Bolt आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Round Head C.S.K. Bolt खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

टेक्सटाइल क्लोथ आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको टेक्सटाइल क्लोथ खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म ,आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले ७ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Weighing Machine आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Weighing Machine खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More

Nozzle आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

 

    यस उद्योगको लागि तपशीलमा लेखिएबमोजिमको Nozzle खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक पंजिकृत फर्म, आपूर्तिकर्ताहरु बाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Read More