Bids Invitation Notice for Supply and Delivery of Different sizes of Grinding Media Balls

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Different Sizes of Grinding Media Balls at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Spare Parts for Grate Cooler (Tender No: 21 /074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Supply & Delivery of Spare Parts for Grate Cooler at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply and Delivery of 1.5 Million Nos P.P. Woven Bags (Tender No: 23/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 1.5 Million Nos P. P. Woven Bags at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Spare Parts for Grate Cooler plate (Tender No: 14 /073/074)

 

 

 ( First publication date:  2073 / 8 / 29  )

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Supply & Delivery of Spare Parts for Grate Cooler plate at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Wheel Loader (Tender No. 10R/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Wheel Loader at plant site, Hetauda of HCIL.

 

Read More

Supply and Delivery of Excavator Contract (Tender No. 14/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Excavator at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगबाट उत्पादित ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको ३१ लाख २० हजार थान बोराहरु उद्योगले तोकेको दिन एवं तालिका बमोजिम ट्रक/टिपर/ट्याक्टर आदीमा छलि मिलाएर लोड गर्ने कार्यको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/१०/८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. १३/०७४/०७५ अनुसार प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावहरु मध्ये  सारभुत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्यांकित मु.अ.कर सहित रु. ८०,०३,११२।– मात्र प्रस्ताव गर्ने श्री निरीक्षा निर्माण सेवा, हेटौंडा–९ कोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार १५२० के.जी. (८ ड्रम) विशेष प्रकारको ग्रिज खरिद/आपूर्तिको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/७/१४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. ०८/०७४/०७५ अन्तरगत मु.अ.कर वाहेक रु.१२,४०,८००।– अक्षरेपी बाह्र लाख चालिस हजार आठ सय मात्र प्रस्ताव गर्ने सारभुतरुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कीत प्रस्तावक श्री मिसि ट्रेडर्स, हेटौंडा–९ कोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 25/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 4000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of 4000 MT. Non-Coking Coal (Tender No. 20/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 4000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

pply and Delivery of 3700 MT. Mineral Gypsum (Tender No. 17/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 3700 Metric Ton of Mineral Gypsum at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Wheel Loader (Tender No. 10/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Wheel Loader at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of 10000 MT. Non-Coking Coal (Tender No.16/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 10000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of 4000 MT. Non-Coking Coal (Tender No. 18/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 4000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap (Tender No:15/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

सिमेण्ट बोरा लोडिङ्ग कार्यको बोलपत्र आव्हान सूचना नं. १३/०७४/०७५

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को (हे.सि.उ.लि./उद्योग/खरिदकर्ता) कारखानास्थल लामसुरे, हेटौंडामा ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको ३१ लाख २० हजार थान बोराहरु उद्योगले तोकेको दिन एवं तालिका बमोजिम ट्रक/टिपर/ट्रयाक्टर आदी मा छलि मिलाएर लोड गराउनु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका पंजिकृत ठेकेदारहरुबाट लाहाछापद्वारा शिलवन्दी बोलपत्र वा इविडिङ्ग मार्फत विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

Supply and Delivery of Tray Segment for Kiln Inlet (Tender No: 12/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Tray Segment for Kiln Inlet at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

उद्योगलाई आवश्यक तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार २(दुई) थान जीप खरिद/आपूर्तिको लागि उद्योगको वेवसाइट, नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट र मिति २०७४/०३/१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. २७आर–२/०७३/०७४ अन्तरगत सारभुतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावककोे बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

यस उद्यागको कारखाना स्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समय र स्थानबाट कारखाना स्थलसम्म ल्याउने र कारखाना स्थलबाट तोकिएको स्थानसम्म पुर्याउने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. २३/०७३/०७४ अन्तरगत सारभुतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावककोे प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनौट भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 05R3/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) reinvites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 11/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 10000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal Contract (Tender No. 05R2/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) reinvites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Refractory Bricks_Tender No. 30R/073/074

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Refractory Bricks at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap_Tender No. 36R2/073/074

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

बोलपत्र फारममा सच्याइएको सूचना

 

बोलपत्र सूचना नं. ०५आर/०७४/०७५ अन्तरग ७००० मे.टन नन् कुकिङ्ग कोल आपूर्ति सम्बन्धमा मिति २०७४/०७/१४ तदनुसार 31st October 2017 मा नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको eGP portal www.bolpatra.gov.np, उद्योगको वेवसाइट www.hetaudacement.org.np तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बोलपत्र फारमको Conditions of Contract को शर्त नं. ८ Delivery of Coal शर्त नं. १२.३ Quality analysis  र शर्त नं. १३.१ Price मा देहाय अनुसार सच्चाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

Read More

SUPPLY ADN DELIVERY OF LIMESTONE FROM OKHARE MINES (TENDER NO. 09/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids  or Electronic bids from   eligible construction firms  for the “Mining, Crushing in 6” or Smaller Size  and Transportation of Limestone From Okhare Quarry to plant site, Hetauda of HCIL Including Protection Works and Remove Overburden for New Bench Development” @ 100000 MT per annum for 3 consecutive years totaling 300000MT.

Read More

Supply and Delivery of 7000 MT. Non-Coking Coal (Tender No. 05R/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) reinvites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Special Grease for Girth Gear Spray System (Tender No. 08/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of Special Grease for Girth Gear Spray System at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of ROLLER TYRE &TABLE LINER (Tender No. 06/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of ROLLER TYRE &TABLE LINER at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of 1.2 Million Nos P.P. Woven Bags (Tender No. 04R/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 1.2 Million Nos P. P. Woven Bags at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 05/074/075)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Mineral Gypsum (Tender No. 03/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 4000 Metric Ton of Mineral Gypsum at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Refractory Bricks (Tender No: 40R/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Refractory Bricks at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Stepped Lining Plate and Liner Plate Tender No: 02/074/075

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Stepped Lining Plate and Liner Plate at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of 1.2 Million Nos P.P. Woven Bags Tender No. 04/074/075

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 1.2 Million Nos P. P. Woven Bags at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap (Tender No.: 36R/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bids Invitation Notice for Supply and Delivery of 60 % Alumina Castable (Tender No. 01/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of 60 % Alumina Castable at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Rubber Conveyor Belt (Tender No: 45/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Rubber Conveyor Belt at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply, Delivery, Supervision, Installation & Commissioning of High Tension (H.T.) Slip Ring Motor with Liquid Rotor Starter (Tender No: 41/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Supervision Installation & Commissioning of High Tension (H.T.) Slip Ring Motor 360 KVA With Liquid Rotor Starter at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

MINING, COLLECTING/BREAKING IN 6” OR SMALLER SIZE AND TRANSPORTATION OF LIMESTONE FROM MAJUWA QUARRY TO PLANT SITE HETAUDA OF HCIL INCLUDING PROTECTION WORKS (Tender No.: 44/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids  or Electronic bids from   eligible construction firms  for the “Mining, Collecting/Breaking in 6” or smaller size  and Transportation of  Limestone from Majuwa Quarry to Plant Site, Hetauda of HCIL including Protection Works” @75000 MT. per annum for 2 consecutive years totaling 150000MT.

Read More

Supply, Delivery, Supervision, Installation & Commissioning of High Tension (H.T.) Slip Ring Motor with Liquid Rotor Starter (Tender No. : 41/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Supervision Installation & Commissioning of High Tension (H.T.) Slip Ring Motor 360 KVA With Liquid Rotor Starter at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Chemical, Glassware and Equipment for Lab (Tender No. 38/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Chemical, Glassware and Equipment for laboratory use at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 43/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder (Tender No: 39/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

MINING, CRUSHING IN 6” or SMALLER SIZE AND TRANSPORTATION OF LIMESTONE FROM OKHARE QUARRY TO PLANT SITE, HETAUDA OF HCIL INCLUDING PROTECTION WORKS, REMOVE OVERBURDEN FOR NEW BENCH DEVELOPMENT

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids  or Electronic bids from   eligible construction firms  for the “Mining, Crushing in 6” or Smaller Size  and Transportation of Limestone From Okhare Quarry to plant site, Hetauda of HCIL Including Protection Works and Remove Overburden for New Bench Development” @ 2,00,000 MT per annum for 3 consecutive years totaling 6,00,000MT.

Read More

Supply and Delivery of Jeep (Tender No. 27R-2/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Jeep at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Refractory Bricks (Tender No: 40/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Refractory Bricks at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap (Tender No: 36/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Tyre Tube with Flap at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Kiln Shell Maintenance & Alignment Works (Tender No: 35R/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Kiln Shell Maintenance & Alignment Works  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Jeep (Tender No. 27R/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Jeep at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Refractory Bricks (Contract Identification No: 30/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Refractory Bricks at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bids Invitation Notice for Kiln Shell Maintenance & Alignment Works (Tender No.: 35/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Kiln Shell Maintenance & Alignment Works  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Electric Screw Air Compressor (Tender No. No: 29/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Electric Screw air Compressor at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Chain Link Assembly for Bucket Elevator & Trough chain Conveyor (Tender No: 25 /073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Supply & Delivery of Chain Link Assembly for Bucket Elevator &Trough Chain Conveyor at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Assembly of Rotary Kiln shell Temperature Scanner with Monitoring Provision in CCR (Tender No: 11R/073/074)

 

 Hetauda Cement Industries Limited (HCIL)Re- invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of  Assembly of Rotary Kiln Shell Temperature Scanner with Monitoring Provision in CCR at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 34/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Wheel Loader (Tender No. 33/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Wheel Loader at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Mild Steel Sheet (Tender No: R22/073/074_

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Mild Steel Sheet at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 31/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Jeep (Tender No. 27/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Jeep at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Ceplattyn kg-10 grease or equivalent (Tender No. 17/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of Ceplattyn kg-10 grease or equivalent at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

कामदार आपूर्ति कार्यको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान (सूचना नं. २६/०७३/०७४)

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को (हे.सि.उ.लि.÷उद्योग÷खरिदकर्ता) लागि कामदारहरु आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्य फर्म तथा आपूतर्क तथा निर्माण कम्पनीहरुबाट बोलपत्र आव्हान गरिन्छ । 
 

Read More

Supply and Delivery of Non-Coking Coal (Tender No. 24/073/074) (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 7000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

कर्मचारी ल्याउने/पुर्याउने (स्टाफ पिकअप) कार्यको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सूचना नं २३/०७३/०७४ - (म्याद गुज्री सकेको)

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि. (हे.सि.उ.लि./उद्योग/खरिदकर्ता)को कारखाना स्थल, लामसुरेमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समय र स्थानबाट कारखानास्थलसम्म ल्याउने र कारखाना स्थलबाट तोकिएको स्थानसम्म पुर्याउने कार्य (स्टाफ पिकअप) २ वर्षको लागि गर्नु पर्ने भएकोले योग्य फर्म तथा आपूतर्कहरुबाट शिलवन्दी बोलपत्र/विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ । 

Read More

Supply and Delivery of Mild Steel Sheet (Tender No: 22/073/074) (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Mild Steel Sheet at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Minimum 70% Alumina Mortar (Sealed Quotation No: 10/073/074) (EXPIRED)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Minimum 70% Alumina Mortar  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply and Delivery of Jeep (Tender No. 19/073/074) (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Jeep at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

BID INVITATION NOTICE FOR MINING, COLLECTING/BREAKING IN 6” OR SMALLER SIZE AND TRANSPORTATION OF LIMESTONE FROM MAJUWA QUARRY TO PLANT SITE HETAUDA OF HCIL INCLUDING PROTECTION WORKS (Tender No.: 05/073/074) (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids  or Electronic bids from   eligible construction firms  for the “Mining, Collecting/Breaking in 6” or smaller size  and Transportation of  Limestone from Majuwa Quarry to Plant Site, Hetauda of HCIL including Protection Works” @50000 MT. per annum for 2 consecutive years totaling 100000MT.

Read More

Bids Invitation Notice for Supply and Delivery of Spare Parts for Grate Cooler plate Tender No: 14/073/074 (EXPIRED)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Supply & Delivery of Spare Parts for Grate Cooler plate at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Assembly of Rotary Kiln shell Temperature Scanner with Monitoring Provision in CCR(Tender No: 11/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of  Assembly of Rotary Kiln shell Temperature Scanner with Monitoring Provision in CCR at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply and Delivery of 1.5 Million Nos P.P. Woven Bags_Tender No: 18/073/074(EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 1.5 Millon Nos P. P. Woven Bags at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) Re - invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply and Delivery of Non-Coking Coal_Tender Identification No. 16/073/074 (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 5000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bids Invitation Notice for Supply and Delivery of Different sizes of Grinding Media Balls (EXPIRED)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Different Sizes of Grinding Media Balls at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply and Delivery of Non-Coking Coal_Tender Identification No. 12/073/074 (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 5000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bids Invitation Notice for Supply and Delivery of Refractory Bricks (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invies wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Refractory Bricks at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bids Invitation Notice for Grate Cooler Repair & Maintenance Works (EXPIRED)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Grate Cooler Repair &  Maintenance Works at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder (EXPIRED)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bid Invitation Notice for Supply and Delivery of Non-Coking Coal 07/073/074 (EXPIRED)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Supply and Delivery of 5000 Metric Ton of Non-Coking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

BID INVITATION NOTICE For MINING, BREAKING/COLLECTING IN 6” OR SMALLER SIZE AND TRANSPORTATION OF 70,000MT LIMESTONE - (Expired)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids  from eligible bidders for the Mining, Breaking/Collecting in 6” or smaller size  and Transportation of 70000 MT Limestone From Jogimara Quarry to Plant site, Hetauda.

Read More

सिमेण्ट बोरा लोडिङ्ग कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना नं. २६।०७२।०७३ - (म्याद गुज्री सकेको)

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को (हे.सि.उ.लि.।उद्योग।खरिदकर्ता) कारखानास्थल लामसुरे, हेटौंडामा ५० के.जी. सिमेण्ट प्याक भएको ३१ लाख २० हजार थान बोराहरु उद्योगले तोकेको दिन एवं तालिका बमोजिम ट्रक।टिपर।ट्रयाक्टर आदीमा छलि मिलाएर लोड गराउनु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका पंजिकृत ठेकेदारहरुबाट लाहाछापद्वारा शिलवन्दी बोलपत्र वा इविडिङ्ग मार्फत विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

Subcategories of Tender