3-Phase Induction Motor आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना