आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लागि सूची दर्ता भएका फर्महरुको नाम, ठेगाना

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा उद्योगलाई आवश्यक विभिन्न सामान, छपाई, मर्मत तथा परामर्श सेवा आदी आपूर्तिको लागि देहाय अनुसार फर्महरु सूचीकृत भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सूचीकृत भएको फर्महरुको नाम, ठेगाना सहितको लिस्टको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।