विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना