विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना