सिलिङ्ग पंखा आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना