बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

(मिति २०७४/०२/०२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित)