सिलिङ्ग पंखा आपूर्ती कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना