मेकानिक्स/अप्रेटर/वेल्डर पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा