वेल्डर आपूर्तिको पुनःशिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना