कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक, खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना-२०७४

कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०९।०७)

    श्री लोक सेवा आयोगको सहमति पत्र अनुसार यस उद्योगमा रिक्त रहेका पदहरु मध्ये देहाय बमोजिमका पदहरुमा हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि. को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद–४ को नियम ४.२ अनुसार कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले २०७४ आषाढ मसान्त सम्म नियमावलीमा तोकिए बमोजिम सेवा अबधि पुगेका तथा नियम ४.१५ बमोजिमको बन्देजहरुमा नपरेका कर्मचारीहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तिस) दिन भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त फाराम रित पूर्वक भरी उद्योगको केन्द्रिय कार्यालय, हेटौडामा पेश गर्नु हुन पदपूर्ति समितिको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । दरखास्त फारामसाथ आफुले प्राप्त गरेको सबै कागजातहरुको अधिकृतस्तरका कर्मचारी वा नोटरी पव्लिकबाट प्रतिलिपि प्रमाणित गरी अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने छ । म्याद नाघी प्राप्त भएका तथा रितपूर्वक नभएका दरखास्त फाराम उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

More

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०९।०७)

    श्री लोक सेवा आयोगको सहमति पत्र अनुसार यस उद्योगमा रिक्त रहेका पदहरु  मध्ये देहाय बमोजिमका पदहरुमा हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि. को कर्मचारी सेवा  शर्त नियमावली २०५५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद–४ को नियम ४.२ अनुसार आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति सम्म योग्य भईसकेका तथा नियम ४.१५ बमोजिमको बन्देजहरुमा नपरेका कर्मचारीहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तिस) दिन भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त फाराम रित पूर्वक भरी उद्योगको केन्द्रिय कार्यालय, हेटौडामा पेश गर्नु हुन पदपूर्ति समितिको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । दरखास्त फाराम रु. १००।– भुक्तानी गरी उद्योगको केन्द्रिय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । दरखास्त फारामसाथ आफुले प्राप्त गरेको सबै कागजातहरुको प्रतिलिपि स्वयम प्रमाणित गरि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने छ । म्याद नाघी प्राप्त भएका तथा रितपूर्वक नभएका दरखास्त फाराम उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

More

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०९।०७)

    श्री लोक सेवा आयोगको सहमति पत्र अनुसार यस उद्योगमा रिक्त रहेका पदहरु मध्ये देहाय बमोजिमका पदहरुमा हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि. को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद–३ को नियम ३.१ अनुसार खुला तथा समावेशी तर्पm छुट्याइएका पदहरुमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले तपसिलमा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता पुगेका र उद्योग २४ सै घण्टा चालु हुने भएकोले रात्री शिफ्टमा समेत खट्न इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले आफुले प्राप्त गरेको सबै किसिमका कागजातहरुको प्रतिलिपि स्वयम प्रमाणित गरि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तिस) दिन भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त फाराम रित पूर्वक भरी यस उद्योगको केन्द्रिय कार्यालय, हेटौडामा बुझाउन आव्हान गरिएको व्यहोरा पदपूर्ति समितिको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरी थप ७ (सात) दिन सम्म दरखास्त फाराम बुझाउन सकिनेछ । दरखास्त फाराम उद्योगको केन्द्रिय कार्यालय, हेटौडावाट रु. १००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । दरखास्त फाराम उद्योगको वेवसाईटबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सो वापतको फाराम दस्तुर फाराम बुझाउँदा बुझाउनु पर्नेछ । दरखास्त फाराम बुझाउने अन्तिम दिन सार्बजनिक विदा परेमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन बुझाउन सकिनेछ । 

More