Ac Arc Welding Transformer आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना