Battery आपूर्तिको पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना