Chain Wheel Hub आपूर्ति कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना