Chemicals & Glass Ware  आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना