Contact Type Pressure Guage आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना