First Class Chimney Made Bricks आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना