G.P.S.Device आपूर्तिको पुनःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना