Gear Oil-90 आपूर्ती कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना