Geyser आपूर्तिको पूनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना