Grease आपूर्ती कार्यको पूनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना