Gun Metal Finished Tube  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना