H. T. Motor Short Circuit आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना