H.T. Motor Short Circuit Ring आपूर्तिको पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना