H. T. Nuts & Bolts आपूर्तिको पुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना