Hammer आपूर्तिको पुन ःसिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना