Joint group assy आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना