K-Type MI Thermocouple आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना