Motor Assem. P. No. 2Y1920 आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना