Motor With Gear Box  आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना