Needle Punch Carpet आपूर्ति कार्यको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना