Quality Manual गर्ने बारेको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना