Quality Manual तयार गर्ने बारेको पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सूचना