Reciprocating Air Compressors आपूर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना