Revolving Chair आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना