Rotary Packer Machine  जडान सम्वन्धि दक्ष विशेषज्ञ आपुर्ति कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना