RTD (Registence Temperature Detector) आपूर्तिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना