Scafolding Pipe & Pipe Clamp आपूर्तिको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना