Snub Pulley Lagging कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना