Stainless Steel Sheet  आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना