Stainless Steel Strip आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना