Textile Cloth आपूर्तिको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना