Tyre with tube आपूर्तिको पुन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना