Wire Cage & Venturi आपूर्तिको  सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना